Noticias > Convocatoria bolsa de empleo de oficial de fontanería

Convocatoria bolsa de empleo de oficial de fontanería

Convocatoria de trabajo para la elaboración de bolsa de empleo de oficial/oficiala de fontanería - Mancomunidad de Valdizarbe

*REQUISITOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES

 • Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
 • Nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales (…)
 • Estar en posesión de uno de los siguientes títulos o equivalentes:
  • Título de Formación Profesional de Segundo Grado (FP-II) en fontanería.
  • Título de Módulo Profesional de Nivel 3 de la rama de fontanería.
  • Título de Técnico/a Superior en Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos (grado superior).
  • Título de Técnico/a Superior en Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificios y proceso (grado superior).
  • O bien: 3 años de experiencia profesional acreditada como oficial/oficiala de fontanería.
 • Disponer del carnet de conducir tipo B.
 • Tener las capacidades física y psíquica necesarias para el ejercicio del puesto de trabajo.

No encontrarse en situación de inhabilitación ni suspensión para el ejercicio de la profesión.

*INSTANCIAS

 1. Las instancias para poder participar en la convocatoria deberán presentarse en el Registro de la empresa SAV/AIZ, SL (Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea) hasta el día 16 de octubre de 2020, a las 15:00 hs.
 2. La instancia deberá ajustarse al modelo que se adjunta (Anexo I).
 3. A la instancia, debidamente cumplimentada, deberán adjuntarse los documentos justificativos de cuantos méritos sean alegados de conformidad con los conocimientos, habilidades y competencias a valorar.

El documento de instancia deberá ir acompañado de:

  • Fotocopia del DNI o documento equivalente.
  • Fotocopia del carnet de conducir B.
  • Fotocopia del título requerido y, en su caso, justificación de su equivalencia.
  • Documentación para la valoración de méritos, si procede.

*DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso selectivo se desarrollará mediante una prueba teórica (hasta 40 puntos), y a continuación, una prueba práctica (hasta 40 puntos). Así mismo, habrá fase de valoración de méritos (20 puntos).

Tras la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases, el Tribunal publicará la Resolución por la que se acuerde la relación de personas seleccionadas de la Bolsa de Trabajo y será expuesta al público por periodo de dos días hábiles para que las personas interesadas puedan presentar reclamaciones a las puntuaciones finales asignadas. Tras este periodo se publicará la lista definitiva.

Toda la información se encuentra disponible en las oficinas de Mancomunidad, en los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad y en www.mancomunidadvaldizarbe.com

__________________________________________________________________________________

*ESKATZAILEENTZAKO BALDINTZAK.

 • 16 urte izatea eta nahitaezko erretiro- adina ez gainditzea.
 • Espainiako nazionalitatea edo Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea, edo Nazioarteko Tratatuen aplikazio-eremuan sartutako estatu bateko nazionalitatea..
 • Titulu hauetako bat edo batzuk (edota haien baliokideak) izatea:
  • Lanbide Heziketako Bigarren Graduko Iturgintza Titulua (LH II).
  • Lanbide-moduluko 3. Mailako titulua iturgintza-adarrean.
  • Instalazio termikoen eta fluidoen mantenurako Goi-Teknikari titulua (Goi Mailakoa).
  • Eraikin-instalazioen eta prozesuen mantenu eta muntairako Goi- Teknikari titulua (Goi Mailakoa).
  • Edo: 3 urteko esperientzia profesionala, iturgintzako ofizial gisa egiaztatua
 • B motako gidatzeko baimena indarrean izatea.
 • Ofimatika     ezagutzak    (word    eta     excel), erabiltzaile-mailan.
 • Lanpostuaren eginbeharrak aurrera eramateko beharrezkoak diren gaitasun fisiko eta psikikoak izatea.

Lanbide honetarako ezgaitua edo suspenditua ez egotea.

 

*INSTANTZIAK.

 1. Deialdian parte hartzeko eskakizunak SAV/AIZ, SL enpresaren erregistroan aurkeztu beharko dira (Mancomunidad de Valdizarbe   /           Izarbeibarko Mankomunitatea) 2020ko urriaren 16ko 15:00ak baino lehen.
 2. Eskaerarako instantziak atxikitutako ereduarekin bat egin beharko du (I. Eranskina).
 3. Eskaera-instantzia egoki betetzeaz gain, baloratzea nahi den ezagutza, gaitasun eta konpetentzien merituak justifikatzeko dokumentuak ere atxiki beharko dira.

Eskakizun-dokumentua honako hauekin aurkeztu beharko da:

  • NANaren edo dokumentu baliokide baten fotokopia.
  • Gidatzeko B baimenaren fotokopia.
  • Eskatutako tituluaren fotokopia eta, beharrezkoa balitz, baliokidetasuna frogatzea.
  • Merituen baloraziorako dokumentazioa, beharrezkoa bada

*HAUTATZE PROZESUAREN GARAPENA.

Hautatze prozesuak proba teorikoa (gehienez 40 puntu) izanen du, eta ondoren, proba praktikoa (gehienez 40 puntu) eginen da. Amaitzeko, izangai bakoitzaren merituak baloratuko dira (gehienez ere 20 puntu).

Faseetan lortutako puntuazioak gehitu ostean, Epaimahaiak Lan-poltsarako hautatutako pertsonen zerrenda erabakitzen duen Ebazpena argitaratuko du. Ebazpena publikoa izanen da bi egun baliodunez, interesaturik dauden  pertsonek emandako azken puntuazioei erreklamazioak aurkeztu ahal izateko. Epe horren ostean behin betiko  zerrenda argitaratuko da.

Informazio guztia daukazu Mankomunitateko bulegoetan, Mankomunitatearen parte diren Udaletan eta helbide honetan: www.mancomunidadvaldizarbe.com